Poďakovanie za rok 2017

Ďakujem všetkým zamestnancom, profesionálnym rodičom, rodičom, blízkym a širším rodinám, priateľom, učiteľom, lekárom, oddeleniam SPODaSK, všetkým spolupracujúcim centrám a poradniam, nadriadeným, spolupracujúcim zariadeniam, pani starostke z Istebného, pánovi primátorovi z Dolného Kubína,  OO PZ v Dolnom Kubíne, bývalým deťom a sponzorom všetkých rozmerov, za prejav lásky, úcty, spolupatričnosti a vďaky počas celého roka 2017.
V novom roku 2018 prajem všetkým veľa zdravia, lásky, šťastia a úprimného objatia v kruhu svojich blízkych.
S láskou
                       PhDr. Martina Vicáňová, riaditeľka DeD Istebné