Centrum pre deti a rodiny Istebné
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
na rok 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
2
V záujme vytvárania priaznivejších podmienok vykonávania výkonu práce vo verejnom záujme
a v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších
predpisov
z m l u v n é s t r a n y:
Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné, IČO: 00 183 521 v zastúpení
riaditeľkou Centra pre deti a rodiny Istebné, PhDr. Martinou Vicáňovou (ďalej
„zamestnávateľ“)
a
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Centre
pre deti a rodiny Istebné, IČO: 42349508 v zastúpení predsedníčkou Mgr. Katarínou Bellovou
(ďalej ZO OZPŠaV“)
uzatvárajú podľa § 2 ods. 2 a 3 písm. a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v
znení neskorších predpisov túto
K O L E K T Í V N U Z M L U V U
pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, podľa zákona 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších
predpisov o zmene a doplnení niektorých zákonov

na rok 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
3
Prvá časť
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy
(1) Odborová organizácia má právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto
kolektívnu zmluvu vyplýva podľa stanov odborovej organizácie a zo splnomocnenia zo dňa
5.12.2022, ktorým výbor odborovej organizácie, jej štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie
a uzatvorenie kolektívnej zmluvy Mgr. Katarínu Bellovú, predsedníčku odborovej organizácie.
Splnomocnenie zo dňa 5.12.2022 tvorí prílohu č.1 tejto kolektívnej zmluvy.
(2) Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa
01.06.1996. Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu
vyplýva z funkcie štatutárneho orgánu zamestnávateľa.
(3) Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej
organizácie a zamestnávateľa označenie “zmluvné strany”, namiesto označenia kolektívna
zmluva skratka “KZ”, namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, zákona o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka “OVZ”, zákon o
výkone práce vo verejnom záujme „ZOVZ“.
Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny zmier a preto zmluvné strany budú pri
riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.
Článok 2
Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa
1. Zamestnávateľ uznáva Odborovú organizáciu v zmysle § 230 ods. 1 ZP, ako svojho
zmluvného partnera. V zmysle § 231, ods. 1 Odborový orgán uzatvára so zamestnávateľom
kolektívnu zmluvu, ktorá upravuje pracovné podmienky vrátane mzdových podmienok
a podmienky zamestnávania.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto KZ
spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto KZ.
Článok 3
Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy
1. Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a
kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti
zmluvných strán.
2. Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v
pracovnom pomere. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú
na dohodu o vykonaní práce, na dohodu o brigádnickej práci študentov a na dohodu o pracovnej
činnosti. Na zamestnancov, ktorí vykonávajú domácku prácu alebo teleprácu sa nevzťahujú
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
4
ustanovenia tejto KZ, ktoré upravujú rozvrhnutie určeného týždenného pracovného času, o
prestojoch, o dôležitých prekážkach v práci s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka, o mzde
za prácu nadčas a mzdovom zvýhodnení za nočnú prácu a prípadne o mzdovej kompenzácii za
sťažený výkon práce.
3. Táto KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Účinnosť tejto KZ sa začína
dňom 1. januára 2023 a skončí 31. decembra 2023 alebo až podpisom novej KZ.
Článok 4
Zmena kolektívnej zmluvy
KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného
návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „ Dodatok
ku KZ“ a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené.
Článok 5
Archivovanie kolektívnej zmluvy
Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.
Článok 6
Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou
1. Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v dvoch rovnopisoch ju
doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej podpísania.
2. Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov
zamestnávateľa s obsahom tejto KZ do 15 dní od jej doručenia.
3. Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi zamestnávateľ s
touto KZ v rámci plnenia povinností v zmysle §-u 47 ods. 2 ZP.
ČASŤ II
Vzájomné vzťahy medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou
Článok 7
1. Zamestnávateľ umožní pôsobenie odborovej organizácie.
2. Zamestnávateľ podľa svojich prevádzkových možností poskytne odborovej organizácii
na jej nevyhnutnú prevádzkovú činnosť bezplatne v primeranom rozsahu miestnosti,
s nevyhnutným vybavením a uhradí náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou.
3. Súčasne podľa svojich prevádzkových možností poskytne bežné kancelárske potreby
a prístup k telefónnej linke, internetovému spojeniu, tlačiarni a rozmnožovacej technike.
4. Zamestnávateľ umožní odborovej organizácii, aby na pracovisku na mieste prístupnom
všetkým zamestnancom zverejňovala výzvy, materiály a iné informácie o svojej činnosti.
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
5
Článok 8
1. Zamestnávateľ nebude diskriminovať členov a funkcionárov základnej organizácie za
ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu odborovej funkcie.
Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu funkcionárov základnej organizácie. Členovia
odborového orgánu budú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri
výkone svojej funkcie a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám.
Táto povinnosť trvá aj počas jedného roka po skončení výkonu funkcie.
2. Zamestnávateľ môže dať funkcionárovi odborovej organizácie výpoveď alebo s ním
okamžite skončiť pracovný pomer, len s predchádzajúcim súhlasom odborovej organizácie. Ak
zástupcovia zamestnancov odmietli udeliť súhlas je výpoveď alebo okamžité skončenie
pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa z toho dôvodu neplatné. Ak sú ostatné
podmienky výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru splnené a súd v spore
podľa § 77, ZP zistí, že od zamestnávateľa nemôže spravodlivo požadovať, aby zamestnanca
naďalej zamestnával, je výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru platné.
Článok 9
Činnosť funkcionárov odborovej organizácie, ktorá bezprostredne súvisí s plnením úloh
zamestnávateľa sa považuje za výkon práce, za ktorý zamestnancovi patrí plat. Zamestnávateľ
poskytne na výkon funkcie v odborovom orgáne pracovné voľno s náhradou mzdy v
nevyhnutne potrebnom rozsahu.
Článok 10
1. Zamestnávateľ umožní odborovej organizácii, aby zvolala členskú schôdzu na
pracovisku zamestnávateľa podľa potreby, najmenej raz ročne, vo vopred dohodnutom termíne.
2. Zamestnávateľ poskytne zamestnancom, ktorých pracovná zmena pripadne na čas
konania členskej schôdze pracovné voľno s náhradou platu na nevyhnutne potrebný čas na
účasť na členskej schôdzi, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody.
Článok 11
1. Zamestnávateľ prizve zástupcu odborovej organizácie na každú poradu vedenia
zamestnávateľa, ak budú predmetom rokovania pracovnoprávne, ekonomické alebo sociálne
opatrenia týkajúce sa zamestnancov.
2. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že všetky vnútorné akty organizácie, týkajúce sa pracovných,
ekonomických a sociálnych podmienok zamestnancov predloží na pripomienkovanie
Odborovej organizácii.
Článok 12
Zamestnávateľ na základe dohody o zrážkach zo mzdy zrazí každému členovi ZO OZPŠaV 1%
z jeho mesačného platu alebo peňažného plnenia nahrádzajúceho plat až do písomného
odvolania, alebo do skončenia pracovného pomeru zamestnanca a zrazené finančné prostriedky
bezplatne poukáže na ním určený účet vedený v peňažnom ústave najneskôr do 5 dní po
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
6
vykonaní zrážky zo mzdy.
ČASŤ III
Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán
Článok 13
Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie
1. Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru s
výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ.
2. V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4 ods. 1 KZ môžu
zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. štrajk a výluku,
pri splnení zákonných podmienok stanovených v zák. č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní a
podmienok uvedených v tejto časti KZ.
3. Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej
republiky a Listinou základných práv a slobôd nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov,
ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.
Článok 14
Riešenie kolektívnych sporov
1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o
uzatvorenie Dodatku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ (ak nevzniká z neho nárok
priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti KZ, alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z
nej.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od
predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej Dodatku alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie
záväzku z KZ, využijú sprostredkovateľa na riešenie sporu zapísaného v zozname
sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej
MPSVaR).
3. Zmluvné strany, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa
predchádzajúceho odseku, zvážia na základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného
na MPSVaR, aby rozhodol ich kolektívny spor.
Článok 15
Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností
1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich
individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov prostredníctvom inšpekcie práce alebo
na súde.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať
objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi (§ 13 ZP).
Článok 16
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
7
Zdravotná starostlivosť
Zamestnávateľ sa zaväzuje:
a) umožniť preventívne lekárske prehliadky zdravotného stavu zamestnanca na svoj
náklad,
b) vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek udržiavať
v zmysle platných noriem,
c) počas dočasnej pracovnej neschopnosti poskytnúť zamestnancovi náhradu príjmu vo
výške 80% denného vymeriavacieho základu podľa §55 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom
poistení ( mimo zamestnancov na NP DEI NS III)
d) zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom
čase preventívne psychologické poradenstvo /supervíziu/.
Článok 17
Rekreačná starostlivosť a starostlivosť o deti zamestnancov
Základná organizácia môže umožniť členom ZO OZ rekreačný pobyt podľa aktuálnej ponuky
OZPŠaV.
ČASŤ IV
Zamestnanosť a pracovné podmienky
Článok 18
Zamestnávateľ oboznámi zamestnanca pri nástupe do zamestnania s Programom centra pre deti
a rodiny Istebné, s pracovným poriadkom, kolektívnou zmluvou, právnymi predpismi
vzťahujúcimi sa na ním vykonávanú prácu, Smernicou pre oznamovanie protispoločenskej
činnosti v CDR v Istebnom, právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré zamestnanec musí pri práci dodržiavať
a s ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania. Zamestnávateľ informuje zamestnanca
o pôsobení odborovej organizácie na pracovisku.
Článok 19
Ak sa pracovné miesto obsadzuje na základe výberového konania podľa § 5 č. 552/2003 Z.z.,
najmenej jedného člena výberovej komisie určí odborová organizácia.
Článok 20
Zamestnávateľ informuje o voľných pracovných miestach na svojej webovej stránke a stránke
www.istp.sk. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 11a Zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov informovať o voľných pracovných
miestach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na svojom webovom sídle
a na webovom sídle zriaďovateľa.
Článok 21
Skúšobná doba
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
8
V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace a u vedúceho
zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho
orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho
zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na
strane zamestnanca. Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.
Článok 22
Pracovný pomer
Pracovný pomer vzniká odo dňa, ktorý bol dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do
práce.
Článok 23
Pracovný pomer na určitú dobu
Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na
určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.
Pred ukončením pracovného pomeru zamestnanca z dôvodu organizačných zmien alebo
racionalizačných opatrení (§ 63 ods. 1 písm. b/ Zákonníka práce) využije zamestnávateľ všetky
možnosti jeho ďalšieho zamestnávania.
Článok 24
Pracovný čas
1. Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi,
vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou.
2. Doba odpočinku je akákoľvek doba, ktorá nie je pracovným časom.
3. Pracovný čas, je čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v príslušnom týždni po
rozvrhnutí ustanoveného týždenného pracovného času, je určený týždenný pracovný čas.
4. Pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne, krátený o 0:30 hod. denne.
Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo
v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas najviac 36 a 1/4 hodiny týždenne
alebo pružný pracovný čas najviac 37 a ½ hodiny týždenne.
5. Prevádzkový čas zamestnancov, ktorí pravidelne vykonávajú prácu striedavo vo
všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke v nepretržitej prevádzke je 35 hodín týždenne.
Takto stanovený pracovný čas je u zamestnancov na jednotlivých samostatných skupinách.
Prepočítaný pracovný čas podľa kolektívnej zmluvy je krátený o 0.30 hod. denne.
Článok 25
1. Pracovný čas pre riaditeľku, hospodárku, soc. pracovníčky, účtovníčku, rozpočtárku,
psychologičky, špeciálnu pedagogičku, vodiča – údržbára a pracovníkov NP DEI III je
stanovený podľa § 88 a § 89 Zákonníka práce ako pružný pracovný čas v štvortýždňovom
pracovnom období. Základný pracovný čas, kedy je zamestnanec povinný byť na pracovisku je
od 8.00 do 13.00 hod. v pondelok až v piatok.
2. Pri prekážkach v práci pri pružnom pracovnom čase sa bude postupovať podľa § 143 ods.2.
zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pri pružnom pracovnom čase a nerovnomerne
rozvrhnutom pracovnom čase na vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
9
pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, ak vyšetrenie alebo ošetrenie
nebolo možné vykonať mimo pracovného času.
Pokiaľ ide zamestnanec na vyšetrenie alebo ošetrenie, je nevyhnutne potrebný čas (alebo celý
deň) posudzovaný ako výkon práce s náhradou mzdy v rozsahu priemernej dĺžky pracovnej
zmeny vyplývajúcej z určeného týždenného pracovného času zamestnanca.
3. Pružný pracovný čas sa neuplatní, ak zamestnávateľ vyšle zamestnanca na pracovnú
cestu. Zamestnávateľ na tento účel určí pevný začiatok a koniec pracovnej zmeny.
Článok 26
1. Prestávka na odpočinok a jedenie sa zamestnancom poskytne v trvaní 30 minút, ak
pracovná zmena je dlhšia ako 6 hodín. Táto doba sa do pracovného času nezapočítava.
2. Pri zamestnancoch priameho kontaktu na samostatne usporiadaných skupinách sa
prestávka na jedenie môže uplatniť podľa § 91, ods.5 a ods. 6. /Pokiaľ je zamestnanec sám na
zmene pri deťoch a prestávku na odpočinok a jedenie si nemôže z objektívnych dôvodov
uplatniť, prestávka na odpočinok a jedenie sa mu započítava do pracovného času/.
Článok 27
V zmysle Zákonníka práce §97 prácu nadčas môže zamestnávateľ nariadiť písomne alebo ústne
len v prípade prechodnej a naliehavej potreby práce. Zamestnávateľ je povinný oznámiť
zamestnancovi prácu nadčas neodkladne, hneď ako sa o takejto potrebe dozvie. Zamestnanec
je povinný pýtať súhlas na výkon práce nadčas od zamestnávateľa pred výkonom tejto práce.
Článok 28
Dovolenka
1. Základná výmera dovolenky zamestnanca je päť týždňov. Dovolenka vo výmere
šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33
rokov veku. Dovolenka pedagogických a odborných zamestnancov je deväť týždňov
v kalendárnom roku.
2. Zamestnávateľ umožní zamestnancovi čerpanie jedného dňa dovolenky aj v dvoch
častiach.
3. Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa
plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si
zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri
určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy
zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov
dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia
prekážky v práci na strane zamestnanca.
4. Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie
dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov.
Zamestnávateľ poskytne v druhom polroku kalendárneho roka 2023 na žiadosť zamestnanca 1
deň voľna s náhradou funkčného platu podľa §141 ods. 3 písm. c) zákona č. 311/2001 Z. z.
v znení neskorších predpisov.
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
10
Článok 29
Pracovné voľno
Zamestnávateľ môže poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy na zvyšovanie kvalifikácie
na potrebný čas zamestnancovi, len ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade
s potrebou zamestnávateľa a je vopred písomne dohodnuté a schválené zamestnávateľom.
Článok 30
Odstupné
1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmeňovanému podľa zákona 553/2003 Z.z.
s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm a/ alebo
písm. b/ ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa
lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné zvýšené
o jeden funkčný plat nad rozsah ustanovený v §76 ods. 1 Zákonníka práce.
2. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených
v § 63 ods. 1 písm a/ alebo písm. b/ ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na
svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu
prácu, odstupné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah ustanovený v §76 ods.2 Zákonníka
práce.
3. Zamestnávateľ môže vyplatiť zamestnancovi v zmysle ustanovenia §76 ods. 7
Zákonníka práce odstupné vo výške dvojnásobku jeho funkčného platu ak nevznikne nárok na
odstupné podľa §76 ods. 1 alebo §76 ods. 2.
4. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odstupné po skončení pracovného pomeru
v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa.
Článok 31
Odchodné
1. Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je
viac ako 70 %, odchodné zvýšené o jeden funkčný plat nad rozsah ustanovený v §76 ods. 6
Zákonníka práce, ak zamestnanec požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením
pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení. Odchodné
zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
2. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odchodné po skončení pracovného pomeru
v najbližšom výplatnom termíne zamestnávateľa po predložení rozhodnutia o priznaní nároku.

ČASŤ IV
Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy
Článok 32
Odmeňovanie zamestnancov
Odmeňovanie zamestnancov je stanovené na základe zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
a Zákonom č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
11
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým
zamestnancom alebo odborným zamestnancom, v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do
ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat
nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa (§ 7 ods.
4 OVZ).
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa zvýši
od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %. Osobitná stupnica platových
taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zvýšia od 1. januára 2023 o 10 %
a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zvýšenie platových
taríf v zmysle tohto bodu alebo prípadnej zmeny zákona o odmeňovaní nebude mať nepriaznivý
vplyv na výšku ostatných zložiek funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané.
Článok 33
Príplatok za riadenie
Vedúcemu zamestnancovi patrí príplatok za riadenie.
Príplatok za riadenie poskytuje zamestnávateľ vedúcim zamestnancom v týchto pracovných
pozíciách:
1. Riaditeľ
2. Vedúca ekonomického úseku
Zamestnávateľ určuje príplatok za riadenie vedúcej ekonomického úseku vo výške 15%
z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradená.

Zamestnávateľ zohľadňuje a posudzuje náročnosť riadiacej práce.
Vedúci zamestnanec je okrem povinností uvedených v § 82 Zákonníka práce povinný najmä:
a/ riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov,
b/ utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
c/ zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv a dodržiavať zásadu poskytovania rovnakej mzdy za
rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty § 119a,
d/ utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na
uspokojovanie ich sociálnych potrieb,
e/ zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,
f/ zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa.
Článok 34
Osobný príplatok
1. Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných
pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno
priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu, to sa nevzťahuje na
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
12
zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v §1 ods. 1 pís. g).
Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
2. O priznaní osobného príplatku podľa odseku 1, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí
rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca.
3. Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na ocenenie
mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca alebo
za vykonávanie prác zamestnancom nad rámec jeho pracovných povinností (príloha č. 3). O
výške osobného príplatku rozhodne riaditeľ na základe písomného návrhu príslušného
vedúceho zamestnanca (§ 10 OVZ).
4. Za účelom objektívneho určovania osobného príplatku zamestnávateľ bude
zohľadňovať pri jeho priznaní kritéria, ktoré tvoria prílohu tejto KZ.
5. Zamestnancovi môže zamestnávateľ odobrať priznaný osobný príplatok len z
dôvodu zhoršenia pracovných výsledkov alebo ak pominú dôvody, pre ktoré mu bol osobný
príplatok priznaný (nespĺňa kritéria alebo podmienky).
6. Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov návrh na
zníženie alebo odobratie osobného príplatku.
7. Limit osobného príplatku na účely ods. 1 je 100% platovej tarify najvyššieho platového
stupňa platovej triedy, do ktorej je zamestnanec zaradený, a u pedagogického a odborného
zamestnanca 100% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený,
zvýšený o 14%.
Článok 35
Príplatok za zmennosť
Zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke
alebo v nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva striedavo vo
všetkých zmenách, patrí príplatok za zmennosť mesačne:
a/ vychovávateľ 10 €,
b/ pomocný vychovávateľ, pomocný vychovávateľ s ekonomickou agendou na skupine 10 €,
c/ sociálny pracovník na skupine MD 10 €.
Článok 36
Príplatok za prácu v noci
Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby
funkčného platu v prípade, že príplatok za nočnú prácu podľa ZP § 123 je vyšší uplatníme ten.
Článok 37
Príplatok za prácu v sobotu
Zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby
funkčného platu. V prípade, že príplatok za prácu v sobotu podľa ZP § 122a je vyšší uplatníme
ten.
Príplatok za prácu v nedeľu
Zamestnancovi patrí za hodinu práce v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby
funkčného platu. V prípade, že príplatok za prácu v nedeľu podľa ZP § 122b je vyšší uplatníme
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
13
ten.
Článok 38
Príplatok za prácu vo sviatok
Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100 % hodinovej sadzby
funkčného platu
Článok 39
Odmena
1. Zamestnávateľ môže poskytovať zamestnancovi odmenu za:
a/ kvalitné vykonávanie pracovných činností alebo za vykonanie práce presahujúcej rámec
pracovných činností vyplývajúcich z dohodnutého druhu práce,
b/ splnenie mimoriadnej pracovnej úlohy alebo osobitne významnej pracovnej úlohy, alebo
vopred určenej cieľovej pracovnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy,
d/ poskytnutie osobnej pomoci pri zdolávaní požiaru alebo mimoriadnej udalosti, pri
likvidácii alebo odstraňovaní ich následkov, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života,
zdravia alebo majetku, alebo
e/ aktívnu účasť na zvýšení výnosov získaných podnikateľskou činnosťou zamestnávateľa,
ktorý je príspevkovou organizáciou.
2. Návrh na poskytnutie odmeny zamestnancovi podľa ods. 1 vrátane jej výšky písomne
odôvodní príslušný vedúci zamestnanec.
Článok 40
Príplatok za profesijný rozvoj
1. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie
odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom podľa osobitného predpisu patrí príplatok za
profesijný rozvoj.
Článok 41
Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného
zamestnanca
1. Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi
patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného
zamestnanca.
2. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej
triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.
3. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca a odborného
zamestnanca do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný
zamestnanec. Príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
Článok 42
Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí životného jubilea
Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu pri životnom jubileu 50, 60 rokov veku vo výške
100% jeho funkčného platu – § 20 ods. 1 pís. c) ZVZ, okrem zamestnanca, ktorý je v skúšobnej
dobe, alebo bol prijatý na zastupovanie.
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
14
Článok 43
Stravovanie
1. Zamestnávateľ v súlade s ust. § 152 ods. 6 ZP poskytne zamestnancom finančný
príspevok na stravovanie alebo zabezpečí poskytovanie stravovacích poukážok, s výnimkou
zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu. Na účely nároku príspevku na stravovanie sa za
pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako 4 hodiny.
2. Hodnota stravovacej poukážky sa stanovuje na čiastku 5,50 €, finančný príspevok
zamestnávateľa na stravovanie je 3,03 €, príspevok zo SF je vo výške 1,- €, platba zamestnanca
1,47 €.
Článok 44
Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie
(1) Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové
dôchodkové sporenie (ďalej DDS) v roku 2022 je 2 % z objemu zúčtovaných platov
zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.
(2) Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca, ktorý je zúčastnený na DDS
mesačne platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok, v sume a spôsobom
určeným v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však v sume 3 Eur, (ktorá je najmenej 2%
funkčného platu zamestnanca). Zamestnanec má právny nárok na príspevok podľa
predchádzajúcej vety.
Článok 45
Príspevok na rekreáciu
Príspevok na rekreáciu podľa §152a zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov sa
poskytne v sume 55 % oprávnených výdavkov, najviac v sume 275,- € za kalendárny rok. U
zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma
príspevku na rekreáciu za kalendárny rok poskytne v pomere zodpovedajúcom kratšiemu
pracovnému času.
ČASŤ V
Článok 46
Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činnosti
zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch
zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov
uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje
elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez
toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je
povinný prerokovať s odborovou organizáciou rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia ako aj
dobu trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia ako aj
o dobe trvania.
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
15
ČASŤ VI
Sociálna oblasť a Sociálny fond
Článok 47
Sociálny fond
1. Tvorba sociálneho fondu na rok 2023
a) povinný prídel vo výške 1%
b) ďalší prídel vo výške 0,35% zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných
zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
Použitie a čerpanie sociálneho fondu
1. Stravovanie
2. Príspevok na dopravu
3. Sociálna výpomoc nenávratná
Podrobnejšie je upravená tvorba fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie príspevku
zamestnancom a odborovej organizácii v Zásadách pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
(príloha č. 2), ktorá je súčasťou tejto KZ.
Článok 48
Zamestnávateľ na vyžiadanie a po skončení kalendárneho roka (najneskôr do konca februára
nasl. roka) poskytne výboru ZO OZPŠaV prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu.
Článok 49
Zamestnávateľ a ZO OZPŠaV poskytne zamestnancovi, ktorý sa nezavinene dostal do
finančnej tiesne sociálnu výpomoc. Poskytnutie sociálnej výpomoci bude v súlade s rozpočtom
sociálneho fondu na príslušný kalendárny rok a je výlučne v rozhodovacej právomoci výboru
základnej organizácie.
Článok 50
Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na dopravu do zamestnania a späť podľa
zásad pre používanie sociálneho fondu. Príspevok na dopravu do zamestnania nesmie
presiahnuť 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za
kalendárny rok.
ČASŤ VII
Záverečné ustanovenia
Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023. Jej platnosť sa vždy
predlžuje na obdobie ďalšieho kalendárneho roka, ak pred ukončením doby jej platnosti
ktorákoľvek zo zmluvných strán nepodá návrh na uzatvorenie novej zmluvy. Táto kolektívna
zmluva stráca platnosť dňom podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto kolektívnej
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
16
zmluvy. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpovedať do 15 dní odo dňa obdržania
návrhu.
Zmeny a dodatky prijaté zmluvnými stranami sú záväzné po ich podpísaní oprávnenými
zástupcami.
Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tejto kolektívnej zmluvy bude kontrolované v polročných
intervaloch na spoločnom rokovaní zamestnávateľa a výboru ZO OZPŠaV.
Táto kolektívna zmluva je účinná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami a je záväzná
pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov v dobe jej platnosti.
Zamestnávateľ zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto kolektívnej zmluvy, aby jeden exemplár
zmluvy bol k dispozícii na pracovisku zamestnávateľa; to platí obdobne pre ZO OZ v rámci
jeho pôsobnosti.
Odborová organizácia oboznámi zamestnancov s obsahovom tejto kolektívnej zmluvy vrátane
jej zmien a dodatkov do 15 dní odo dňa uzavretia.
Kolektívna zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží dve vyhotovenia.
Podpísaním tejto kolektívnej zmluvy stráca platnosť kolektívna zmluva a dodatok č.1 platná
a účinná od dňa 01. 01. 2022.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto kolektívnu zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli,
neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že vyjadruje
ich slobodnú a skutočnú vôľu ju podpisujú.
V Istebnom, 27. 12. 2022
………………………………………………… ………………………………………………..
Mgr. Katarína Bellová PhDr. Martina Vicáňová
predseda ZO OZPŠaV riaditeľka CDR Istebné

Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
17
Príloha č.1 KZ
P l n o m o c e n s t v o
Základná organizácia OZPŠaV pri Centre pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53
Istebné, na základe uznesenia výboru ZO OZPŠaV, zo dňa 5.12.2022, ktorý je jaj štatutárnym
orgánom, splnomocňuje týmto Mgr. Katarínu Bellovú, predsedníčku ZO OZPŠaV, aby
zastupovala v plnom rozsahu bez obmedzenia našu organizáciu v rokovaní so zamestnávateľom
o uzatvorenie Kolektívnej zmluvy na rok 2023, ako aj splnomocňuje ju na podpísanie
Kolektívnej zmluvy na rok 2023 v mene ZO OZPŠaV pri CDR Istebné.
Istebné 5.12.2022 ……………………………………………………….
za Výbor ZO OZPŠaV
Plnomocenstvo prijímam.
Istebné 5.12.2022 ……………………………………………………….
Mgr. Katarína Bellová
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
18
Príloha č. 2 KZ
Zásady pre tvorbu a použitie Sociálneho fondu
Čl. 1
Všeobecné ustanovenie
1. Tieto zásady upravujú tvorbu, použitie, podmienky čerpania, rozpočet, zásady hospodárenia
s prostriedkami Sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 v znení neskorších predpisov
(ďalej len „SF“) v pôsobnosti zamestnávateľa. Príspevok zo SF sa poskytuje rodinným
príslušníkom a bývalým zamestnancom, ktorých zamestnávateľ alebo jeho právny predchodca
zamestnával ku dňu odchodu do dôchodku. Odborová organizácia aktívne spolupracuje so
zamestnávateľom na tvorbe a použití SF.
2. V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb
zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a ZO OZPŠaV.
3. Nevyčerpané finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledovného obdobia.
4. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa: SK88 8180 0000 0070 0042
0015. Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do päť dní po dni dohodnutom na výplatu
mzdy. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr 31.
januára nasledujúceho roka. V prípade zrušenia organizácie bez právneho nástupcu, vzniknuté
nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru.
5. Zamestnávateľ poskytne odborovej organizácii príspevok z fondu na úhradu nákladov
odborovej organizácie vynaložených na spracovanie analýz a expertíz alebo iných služieb
nevyhnutných na realizáciu kolektívneho vyjednávania v sume rovnajúcej sa 0,05% zo súhrnu
hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Ak sa prostriedky
podľa predchádzajúcej vety v bežnom roku nevyčerpajú v dohodnutej sume, nevyčerpaná časť
týchto prostriedkov môže byť použitá v nasledujúcom roku.
6. Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s Odborovou organizáciou.
7. Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec
zamestnávateľa a predseda odborovej organizácie.
ČL. 2
Rozpočet Sociálneho fondu
1. Predpokladaný príjem SF na rok 2023
a/ prídel do SF 2023 7 500,- €
b/ zostatok SF z predchádzajúcich rokov 3 121,60 €
——————————————————————————————
SPOLU: 10 621,60 €
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
19
2. Predpokladané výdavky zo SF za rok 2023
a/ stravovanie 9 500,- €
b/ doprava do zamestnania a späť 0,- €
c/ sociálna výpomoc nenávratná 600,- €
——————————————————————————
SPOLU: 10 100,- €
Čl. 3
Použitie a čerpanie Sociálneho fondu
a/ Stravovanie
Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom a osobám pracujúcim na základe dohôd o prácach
mimo pracovného pomeru na stravovanie nad rámec všeobecne platných predpisov (§ 152 ZP)
na jedno odobraté hlavné jedlo príspevok vo výške 1,- €.
b/ Doprava do zamestnania a späť
Zamestnávateľ poskytne príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť tým
zamestnancom, ktorých funkčný plat nepresahuje polovicu priemernej mzdy zamestnanca
spred 2 rokov vykázanej ŠÚ SR.
Výdavky na dopravu je zamestnanec povinný preukazovať mesačne, resp. kvartálne
a zamestnávateľ je povinný sledovať funkčný plat zamestnanca uplatňujúceho si príspevok na
dopravu do zamestnania a späť.
c/ Sociálna výpomoc nenávratná
Zamestnávateľ po schválení Odborovou organizáciou poskytne jednorázovú sociálnu výpomoc
nenávratnú zamestnancovi diferencovane podľa sociálnej situácie v rodine do výšky 300,- €:
• úmrtie blízkej osoby žijúcej v domácnosti zamestnanca
• odstraňovanie alebo zmiernenie následkov živelných udalostí
• dlhodobá pracovná neschopnosť zamestnanca, ktorej nepretržité trvanie prekročí
prevažnú časť zdaňovacieho obdobia je poskytnutá z prostriedkov SF na základe
posúdenia komisie, za zdaňovacie obdobie len od jedného zamestnávateľa je od dane
oslobodená
Prílohy k žiadosti o sociálnu výpomoc:
– potvrdenie poisťovne, resp. povereného znalca o výške škody,
– potvrdenie poisťovne o výške úhrady škody,
– fotokópia listu vlastníctva nehnuteľnosti,
– potvrdenie príslušnej miestnej samosprávy o vzniku udalosti.
– doklad o pracovnej neschopnosti, výška dávok vyplácaných sociálnou poisťovňou
Tieto zásady tvoria súčasť KZ na rok 2023 a nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2023, ich
účinnosť končí 31.12.2023 alebo až podpisom novej KZ.
—————————————— ————————————-
Mgr. Katarína Bellová PhDr. Martina Vicáňová
predseda ZO OZPŠaV riaditeľka CDR Istebné
Kolektívna zmluva na rok 2023 Centrum pre deti a rodiny Istebné, Istebné 258, 027 53 Istebné
20
Príloha č. 3 KZ
Kritériá na osobné príplatky a odmeny
1. Všetci zamestnanci CDR, okrem zamestnancov PNR môžu byť odmenení formou osobného
príplatku v súlade s Kolektívnou zmluvou, ktorá je platná na príslušný kalendárny rok.
2. Zamestnancom, ktorí dosahujú veľmi dobré pracovné výsledky alebo kvalitne plnia pracovné
úlohy vo väčšom rozsahu oproti iným zamestnancom, možno tarifný plat zvýšiť o osobný
príplatok až do výšky : 100 % platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do
ktorej je zamestnanec zaradený, pokiaľ má na to organizácia CDR finančné prostriedky.
Hodnotenie práce jednotlivých zamestnancov bude vykonané podľa stanovených kritérií.
3. Hodnotenie výsledkov odbornej práce vykonáva priamy nadriadený – riaditeľka. K
hodnoteniu výsledkov zamestnancov na skupine sa vyjadruje vedúci skupiny, pri posudzovaní
nároku na vyplatenie odmien.
4. Pri vážnom porušení pracovného poriadku, pracovnej disciplíny a neplnení pracovných úloh
môže byť osobný príplatok skrátený, resp. odňatý.
Stanovenie ukazovateľov pre vyplatenie osobných ohodnotení a odmien
– Včasné plnenie agendy súvisiacej s náplňou práce
– Získavanie sponzorskej finančnej a materiálnej pomoci CDR
– Príprava darčekov a pozdravov pre rôzne príležitosti
– Aktivity vykonané nad rámec svojho pracovného úväzku
– Skrášľovanie svojho pracovného prostredia,
– Skrášľovanie zariadenia /exteriéru, interiéru CDR/
– Práce v záhrade
– Vysádzanie kvetov, rastlín
– Aktivity počas svojho pracovného voľna
– Starostlivosť o pridelený materiál
– Za včasné plnenie všetkých úloh, ktoré nariadi riaditeľka CDR
– Prípravu CD a DVD materiálov pre potreby ÚPSVaR
– Konzervovanie ovocia a zeleniny v prospech detí CDR
– Akcie usporiadané zariadením a mimo zariadenia
– Za prípravu kultúrnych programov
– Za aktívnu propagáciu zariadenia v regionálnej aj mimoregionálnej tlači
– Za kvalitné piár a šírenie dobrého mena CDR
– Za odborný rast, zvyšovanie kvalifikácie
– Príprava starších detí na manželstvo a rodičovstvo
– Prevenčné aktivity všetkých druhov